Geheimhouding

Alle gegevens die in het kader van deze opdracht uitgewisseld worden behandelt door Visueeltjes met de grootste mogelijke zorgvuldigheid

Schetsen en deadline

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg.

Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

Correctierondes

a) De definitiefase betreft twee schets voorstellen en één correctieronde.
b) De ontwerp fase betreft twee uitgetekende voorstellen en één correctieronde.
c) De realisatie fase betreft één uitwerking waar een tekstwijziging of een bestaande illustratie kan worden gecorrigeerd.
Bij meerdere correcties kan in overleg de hoeveelheid meerkwerk worden bepaald en een meerprijs worden berekend.

Wijziging of annulering opdracht

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

Feedback

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde informatie en feedback op de juiste tijd en locatie.

Ten behoeve van de opdracht levert de opdrachtgever feedback. Denk hierbij aan eventuele tekstwijzigingen of het aanleveren van beeldmateriaal. Om begrote en bestede tijd te bewaken hanteert Visueeltjes één correctieronde voor het eindresultaat. Mochten meerdere correctierondes nodig zijn (c.q. wat wijziging van de opdracht betekent), dan wordt dat tijdig besproken met de opdrachtgever.

Verandering in de illustraties

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van Visueeltjes, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangeven op de specificatie.

Mondelinge toezegging

Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Aansprakelijkheid

a) Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
b) Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
c) Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
d) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
e) Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Auteursrecht

a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de visueel notulist.
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave. Dit kan gaan om boeken, promotiemateriaal, bijbehorende DVD’s, digitale uitgaves enz.
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met Visueeltjes, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

Eigendomrecht

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de  illustraties eigendom van Visueeltjes.

Naamsvermelding

De naam van Visueeltjes moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

Exclusiviteit

Visueeltjes garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen, voor ten minste 3 jaar, tenzij anders afgesproken of in overleg.

Betalingsplicht

Visueeltjes factureert eenmaal het totaalbedrag na oplevering van de daarmee afgesproken producten. Indien anders is afgesproken. Op elke factuur van Visueeltjes staat een betalingstermijn van dertig dagen.

Geldigheid van de offerte

Deze offerte is 30 dagen geldig. Na ontvangst van een ondertekende offerte en het nakomen van de verplichtingen, gaat Visueeltjes aan de slag.

Geheimhouding

Alle gegevens die in het kader van deze opdracht uitgewisseld worden behandelt door Visueeltjes met de grootste mogelijke zorgvuldigheid

Schetsen en deadline

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg.

aVertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

Correctierondes

a) De definitiefase betreft twee schets voorstellen en één correctieronde.
b) De ontwerp fase betreft twee uitgetekende voorstellen en één correctieronde.
c) De realisatie fase betreft één uitwerking waar een tekstwijziging of een bestaande illustratie kan worden gecorrigeerd.
Bij meerdere correcties kan in overleg de hoeveelheid meerkwerk worden bepaald en een meerprijs worden berekend.

Wijziging of annulering opdracht

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

Verandering in de illustraties

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van Visueeltjes, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

Feedback

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde informatie en feedback op de juiste tijd en locatie.

Ten behoeve van de opdracht levert de opdrachtgever feedback. Denk hierbij aan eventuele tekstwijzigingen of het aanleveren van beeldmateriaal. Om begrote en bestede tijd te bewaken hanteert Visueeltjes één correctieronde voor het eindresultaat. Mochten meerdere correctierondes nodig zijn (c.q. wat wijziging van de opdracht betekent), dan wordt dat tijdig besproken met de opdrachtgever.

Mondelinge toezegging

Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangeven op de specificatie.

Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Auteursrecht

a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de visueel notulist.
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave. Dit kan gaan om boeken, promotiemateriaal, bijbehorende DVD’s, digitale uitgaves enz.
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met Visueeltjes, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

Eigendomsrecht

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties eigendom van Visueeltjes.

Naamsvermelding

De naam van Visueeltjes moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

Exclusiviteit

Visueeltjes garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen, voor ten minste 3 jaar, tenzij anders afgesproken of in overleg.

Betalingsplicht

Visueeltjes factureert eenmaal het totaalbedrag na oplevering van de daarmee afgesproken producten. Indien anders is afgesproken. Op elke factuur van Visueeltjes staat een betalingstermijn van dertig dagen.

Geldigheid van de offerte

Deze offerte is 30 dagen geldig. Na ontvangst van een ondertekende offerte en het nakomen van de verplichtingen, gaat Visueeltjes aan de slag.

Vraag gerust naar meer informatie over onze werkwijze en kosten.

Aanmelden voor Visueeltjes nieuws.

Blijf op de hoogte van ons werk en laat uw e-mailadres achter.

Offerte aanvragen

  Voornaam- en achternaam*
  *Verplicht veld. Voer uw volledig naam in.
  Naam van uw organisatie/bedrijf
  Wij horen graag met wie we samenwerken
  E-mailadres*
  *Verplicht veld. Voer een geldig e-mailadres in.
  Telefoonnummer
  Als wij een vraag hebben over uw aanvraag.
  Datum
  Indien er een datum bekend is
  Tijdsduur*
  *Verplicht veld. Vul het aantal uur in.
  Groepsgrootte
  Vul hier een schatting van het aantal aanwezigen in maximaal 100.
  Heeft u nog een vraag of opmerking?

  Wanneer u op verzenden klikt gaat u akkoord met onze Privacy Verklaring.